HACCP

HACCP

IFS

BRC

FSSC 22000

ORGANIC

GLOBAL G.A.P.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

HACCP

Sistem bezbednosti hrane – U Srbiji je HACCP sistem (Codex Alimentarius Commission, CAC/RCP 1-1969, Rev. 2003, 2020) postao obavezujući 2009. godine kada je donesen Zakon o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/09; 17/19) i to za sve subjekte koji se bave proizvodnjom i pripremom hrane. U 2020. godini plasirana je nova revizja HACCP sistema.

Prikaži više

Zašto HACCP?

Iza plasmana kvalitetnog i bezbednog proizvoda na tržište stoji odgovornost svakog učesnika u lancu proizvodnje hrane. Odgovornost podrazumeva uspostavljanje i održavanje sistema upravljanja bezbednošću hrane.

Zahtevi HACCP sistema, koji leže u osnovi ovih sistema, sprovode se kroz sistemska praćenja i analize kontaminacija različite prirode kroz čitav sistem proizvodnje, od prijema proizvodnih sirovina, pomoćnih materijala i ambalaže, preko planiranja, pripreme i same proizvodnje, do pakovanja i isporuke proizvoda konzumentima.

Okosnicu HACCP sistema čini sedam HACCP principa, čijom se stalnom proverom preventivno deluje na probleme sa bezbednošću hrane:

 • Polazi se od identifikacije svih mogućih opasnosti, sprovođenja analize opasnosti i posledica do kojih identifikovane opasnosti mogu dovesti i definisanja odgovarajućih aktivnosti upravljanja tim opasnostima (Princip 1);
 • vrši se određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (CCP) (Princip 2);
 • utvrđuju se kritične vrednosti za svaku kritičnu kontrolnu tačku (Princip 3);
 • uspostavlja se sistem monitoringa za svaku kritičnu kontrolnu tačku (Princip 4);
 • utvrđuju se korektivne i preventivne mere za svako odstupanje koje se može javiti (Princip 5);
 • sprovode se verifikacione aktivnosti (Princip 6),
 • a da se pritom od početka do kraja formiraju i vode zapisi i dokumentacija HACCP sistema (Princip 7).

Ovako implementirani HACCP sistem rezultuje kontinuiranim plasmanom bezbednog proizvoda, što u krajnoj liniji obezbeđuje bezbednost konzumenata.

Šta vam nudimo?

Naši konsultanti vam mogu pomoći u efikasnoj implementaciji HACCP sistema u vašu proizvodnju, od osnivanja HACCP tima i uspostavljanja planske dokumentacije, preko razvoja i usavršavanja istih, do utvrđivanja funkcionalnosti HACCP sistema na maksimalni nivo. Na putu ka plasiranju bezbednog proizvoda vam možemo pomoći:

 • implementacijom zahteva HACCP sistema,
 • izradom: specifikacija, dijagrama tokova, analiza opasnotosti i personalizovanih HACCP planova,
 • obučavanjem vaših zaposlenih da postanu kompetentni članovi HACCP tima,
 • godišnjom reevaluacijom postojećeg plana u cilju kontinualnog poboljšavanja implementiranog HACCP sistema,
 • kao i asistiranjem i obukom na licu mesta u cilju savladavanja problema koji su specifični za prirodu vaše delatnosti,
 • sprovođenjem internih provera radi utvrđivanja stepena ispunjenosti zadatih ciljeva.