ISO 14001:2015

HACCP

IFS

BRC

FSSC 22000

ORGANIC

GLOBAL G.A.P.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 14001 je standard za upravljanje zaštitom životne sredine.  Zasnovan je kao i svi ISO standardi (ISO 9001, 45001 …) na osam osnovnih principa i sadrži određene zahteve koje organizacije treba da ispune. Ispunjenjem ovih zahteva organizacija stiče mogućnost da bude sertifikovana po ovom standardu i pokaže svoju volju i sposobnost da brine o sredini u kojoj posluje.

Prikaži više

Zašto ISO 14001?

Sve vrste organizacija sve više se trude da postignu i pokažu svoj učinak u zaštiti životne sredine kontrolisanjem uticaja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, a u skladu sa svojom politkom i ciljevima zaštite životne sredine. One tako postupaju u skladu sa sve strožim zakonodavstvom, razvojem ekonomskih i drugih mera koje zahtevaju zaštitu životne sredine i sve izraženijom brigom zainteresovanih strana za pitanja zažtite životne sredine i održivi razvoj.

Zahteve ISO 14001 standarda uprošćeno možemo opisati kroz to da firma treba da identifikuje uticaj svojih aktivnosti i uticaj svojih proizvoda na životnu sredinu. Na osnovu identifikovanih opasnosti po životnu sredinu, definišu se mere koje se sprovode da se taj uticaj spreči u potpunosti ili da se minimizira, u skladu sa propisima.

Ciklus „planirajte – uradite – proverite – delujte” skraćeno PDCA!

Ovaj medunarodni standard je zasnovan na metodologiji poznatoj kao „planirajte–uradite–proverite–delujte” (PDCA).

Koncept PDCA je iterativni proces koji organizacija koristi za ostvarivanje stalnog poboljšanja. Može da se primenjuje na ISO 14001 sistem upravljanja i na svaki od njegovih pojedinačnih elemenata kako sledi:

a) planirajte: utvrdite ciljeve i procese potrebne za dobijanje rezultata i to u skladu sa politikom zaštite životne sredine u kojoj organizacija posluje;

b) uradite: primenite procese kako je planirano;

c) proverite: pratite i merite procese u odnosu na politiku, opšte i posebne ciljeve, zakonske i druge zahteve i izveštavajte o rezultatima;

d) delujte: preduzimajte mere za stalno unapredjenje učinka sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Standard je primenjiv na sve organizacije bez obzira na vrstu proizvoda ili usluge i bez obzira na veličinu organizacije.
Svakako, ima organizacija čiji je uticaj na životnu sredinu vrlo mali tako da nema suštinskog smisla da uvode ovaj standard.

Da bi se dobio i sam sertifikat, potrebno je da sertifikaciono telo proveri ispunjenost zahteva standarda, odnosno da izvrši proveru.  Nakon uspešno sprovedene provere, organizacija dobija i zvanični sertifikat za ovaj standard.

Šta vam nudimo?

Naš tim vam može pomoći da efikasno prilagodite procese u okviru vašeg ISO 14001  sistema upravljanja kroz:

  • Definisanje predmeta i područja primene ISO 14001 sistema,
  • Utvrđivanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana,
  • Definisanje politike i ciljeva ISO 14001 sistema i planiranje njihovog ostvarivanja,
  • Definisanje načina interne i eksterne komunikacije,
  • Uspostavljanje sistemske dokumentacije, njeno ažuriranje i upravljanje,
  • Definisanje načina vrednovanja performansi sistema i načina kontinualnog poboljšavanja sistema,
  • Obuku vašeg kadra radi sprovođenja efikasne revizije implementiranih mera.