ISO 45001:2018

HACCP

IFS

BRC

FSSC 22000

ORGANIC

GLOBAL G.A.P.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

Organizacija je odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu svojih radnika i drugih koji mogu da budu pod uticajem njenih aktivnosti. Ova odgovornost uključuje oglašavanje i zaštitu njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Usvajanje ISO 45001:2018 sistema upravljanja predviđeno je stvaranje uslova i mogućnosti da organizaciji obezbedi bezbednost i zdravlje na radnim mestima, sprečava povredu i narušavanje zdravlja u vezi sa radom i da stalno poboljšava svoje performanse koje se tiču bezbednosti i zdravlja na radu poznate kao BZR ili u engleskom jeziku kao OH&S.

Prikaži više

Zašto OH&S?

Svrha OH&S sistema upravljanja je da obezbeđuje okvir za upravljanje OH&S rizicima i prilikama. 

Cilj i predviđeni ishodi OH&S sistema upravljanja jesu sprečavanje povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja radnika i pružanje sigurnih i zdravih radnih mesta; stoga je od suštinskog značaj za organizaciju da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru OH&S rizike predviđanjem efektivnih mera prevencije i zaštitnih mera. OH&S sistem upravljanja pomaže organizaciji da ispunjava zakonske zahteve i druge norme.

Primenjivanje OH&S sistema upravljanja jeste strateška i operativna odluka organizacije. Uspeh  OH&S sistema menadžment zavisi od liderstva, posvećenosti i učešća na svim nivoima i funkcijama u organizaciji.

Primenjivanje i održavanje OH&S sistema menadžmenta, njegova efektivnost i njegova sposobnost da stvara svoje predviđene ishode zavise od brojnih ključnih faktora koji mogu da uključuju:

 • liderstvo, posvećenost, odgovornost i krajnju odgovornost najvišeg rukovodstva;
 • razvijanje, vođenje i promovisanje takve kulture u organizaciji koja podržava predviđene ishode OH&S sistema upravljanja, od strane najvišeg rukovodstva;
 • komuniciranje;
 • konsultovanje i učešće radnika i tamo gde postoji, predstavnika radnika;
 • raspodela resursa neophodnih za njegovo održavanje;
 • OH&S politike, koje su kompatibilne sa ukupnim strateškim ciljevima i usmerenjem organizacija;
 • efektivan proces (ili procese) za identifikaciju opasnosti, upravljanje OH&S rizicima i korišćenje OH&S primera;
 • stalno vrednovanje performansi i praćenje OH&S sistema upravljanja, kako bi se poboljšale, OH&S performanse;
 • integrisanje OH&S sistema upravljanja u poslovne organizacije procesa;
 • OH&S ciljevi koji su u skladu sa OH&S politikom i koji uzimaju u obzir opasnosti u organizaciji, OH&S rizike i OH&S prilike;
 • usklađenost sa zakonskim zahtevima i drugim normama.

Pokazivanje uspešne primene ovog standarda organizacija može da koristi za pružanje uverenja  radnicima i drugim zainteresovanim stranama da postoji efektivan OH&S sistem menadžementa. Treba imati na umu, usvajanje ovog standarda neće samo po sebi garantovati sprečavanje povreda u vezi sa radom i narušavanjem zdravlja radnika, pružanje sigurnih i zdravih radnih mesta i poboljšanje OH&S performansi.

Nivo detalja, kompleksnost, obim dokumentovanih informacija i resursa koji su potrebni da se obezbedi uspeh OH&S sistema upravljanja u organizaciji, zavisi od brojnih faktora kao što su:

 • kontekst organizacije (npr. broj radnika, veličina, geografski položaj, kultura, društveni uslovi, zakonski zahtevi i drugi zahtevi);
 • predmet i područje primene OH&S sistema upravljanja u organizaciji;
 • priroda aktivnosti u organizaciji i povezanih OH&S rizika.

Ciklus „planirajte – uradite – proverite – delujte” skraćeno PDCA!

Pristup OH&S sistema upravljanja koji je korišćen u ovom standardu zasniva se na konceptu

„planirajte–uradite–proverite–delujte” (PDCA).

Koncept PDCA je iterativni proces koji organizacija koristi za ostvarivanje stalnog poboljšanja. Može da se primenjuje na OH&S sistem upravljanja i na svaki od njegovih pojedinačnih elemenata kako sledi:

a) planirajte: potvrdite i ocenite OH&S rizike, OH&S prilike i druge rizike i druge prilike, uspostaviti OH&S ciljeve i procese neophodane da se isporuče rezultati u skladu sa OH&S politikom organizacija;

b) uradite: primenite procese kako je planirano;

c) proverite: pratite i merite aktivnosti i procese u odnosu na OH&S politiku i OH&S ciljeve i izvesti o rezultatima;

d) delujte: predvidite mere za stalno poboljšanje OH&S performansi radi ostvarenja predviđenih ishoda.

Šta vam nudimo?

Naš tim vam može pomoći da efikasno prilagodite procese u okviru vašeg OH&S  sistema upravljanja kroz:

 • Definisanje predmeta i područja primene OH&S sistema, 
 • Utvrđivanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana,
 • Definisanje politike i ciljeva OH&S sistema i planiranje njihovog ostvarivanja,
 • Definisanje načina interne i eksterne komunikacije,
 • Uspostavljanje sistemske dokumentacije, njeno ažuriranje i upravljanje,
 • Definisanje načina vrednovanja performansi sistema i načina kontinualnog poboljšavanja sistema,
 • Obuku vašeg kadra radi sprovođenja efikasne revizije implementiranih mera.